Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT 

Ethvert kjøp av produkter levert av Parat Varme reguleres av disse salgs- og leveringsbetingelser, med de tillegg eller endringer som er skriftlig avtale mellom partene.

Kjøpers innkjøpsvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig avtalt, og bekreftet av selger.

Avtale inngås ved utsendelse av ordrebekreftelse fra Parat Varme.

2. TILBUD – PRISER 

Tilbudet gjelder i 30 dager regnet fra datoen tilbudet ble avsendt.

Tilbudet er uten forpliktelse før skriftlig ordrebekreftelse foreligger.

Alle priser er oppgitt eks mva.

Prisene er basert på gjeldende valuta og avgifter. I tilfelle av endringer i disse, reguleres prisene tilsvarende.

3. LEVERING 

Parat Varmes leveringsbetingelser er EXW (Incoterms 2000).

Kjøper betaler frakt fra produsent og bærer risiko fra samme adresse.

4. KVALITET 

Kjøper har risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for hans behov dersom ikke annet er skriftlig bekreftet fra Parat Varme AS.

Systemtegninger som leveres fra Parat Varme AS er å betrakte som prosjekteringsstøtte. Parat Varme AS

påtar seg ikke ansvar for prosjektering.

5. FORCE MAJEURE 

Selger er uten ansvar for direkte og indirekte tap som kjøper pådras grunnet force majeure hendelser. Kjøper kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar Selgers leverandør heving av noen art, har selger tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part.

Parat Varme AS, Tjørsvågstrand 27, 4400 Flekkefjord – Tlf: 99 48 54 44, Fax: 38 32 44 71, Org.nr. 989736183MVA – post@paratvarme.no, www.paratvarme.no

7. BETALINGSVILKÅR 

Våre standard betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Kjøpers reklamasjon p.g.a. uvesentlige mangler fritar ham ikke for betaling til forfall.

8. SALGSPANT 

Selger har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt. (Lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22).

9. GARANTI 

Kjøper har reklamasjonsrett mot fabrikasjonsfeil i 24 måneder regnet fra fakturadato. Forutsetning for at garantien skal gjelde er at kjøper har returnert oppstartprotokoll.

Parat Varme AS dekker ikke driftstap eller lignende indirekte tap som følge av feil eller mangel ved produkt. Dersom kjøper mener at produktet har mangel som skal dekkes av garanti, skal Parat Varme AS omgående kontaktes slik at feilen kan utbedres av oss. Utbedres mangel av kunde uten vårt samtykke gjøres dette på eget ansvar.

10. MANGELFULL LEVERING 

Selger har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av varens videre anvendelse, eller for annet indirekte tap så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, leietap eller skade som varen har voldt på person eller ting med mindre mangler ved varen kan føres tilbake til forsett eller grov uaktsomhet hos Selger og hvor Kjøper kan påvise årsakssammenheng mellom den påklagede mangel og den inntrådte skade.

11. REKLAMASJONER 

Reklamasjoner vedrørende:

a) – transportskade eller manko i antall kolli skal skje skriftlig straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører.

b) – manko i innhold av emballerte varer skal skje skriftlig til Selger straks og senest 8 dager etter ankomst

med spesifikasjon av avvikene.

c) – mangelfull vare må skje skriftlig hurtigst mulig og senest 8 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottagelse.

d) – forsinkelse må skje skriftlig til Selger snarest mulig og senest 8 dager etter at levering skulle finne sted.

Parat Varme AS, Tjørsvågstrand 27, 4400 Flekkefjord – Tlf: 99 48 54 44, Fax: 38 32 44 71, Org.nr. 989736183MVA – post@paratvarme.no, www.paratvarme.no

12. RETUR 

Selger mottar varer i retur bare etter avtale. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres tas kun i retur når aksept fra leverandør foreligger. Varer som ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Elektroniske komponenter som ligger i forseglet emballasje tas ikke i retur dersom forseglingen er brutt.

Returgebyr vurderes i det enkelte tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen

beregnes 20% returgebyr.

13. FORHOLDET TIL ANDRE STANDARDBETINGELSER 

Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS og VA bransjen (FL-VA/VVS 2016) gjelder i mangel av annen regulering i denne Avtale. Ved eventuell motstrid, skal bestemmelsene i denne Avtale gå foran.

14. LOVVALG OG VERNETING 

Avtalen er underlagt norsk rett og rettstvister vedrørende avtalen skal løses etter norske rettergangsregler. Tvist mellom partene skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke løsning skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting er selgers hjemting, med mindre ufravikelige regler i Tvistemålsloven eller annen lovgivning gir anvisning på et annet verneting.

Salgs- og leveringsbetingelser anses tilgjengeliggjort og kjent for våre kunder ved at de ligger åpent på våre hjemmesider www.paratvarme.no.

Du kan også laste ned salgs- og leveringsbetingelse her: salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser